Yazım Kuralları/For Authors
 

Bildiri Hazırlama Kuralları

xxxx

Instructions for authors

 
Sözlü ve Poster sunumlar için bildiriler A4 kağıdı (210 x 297 mm) üzerine, tüm kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılacak şekilde, 12  pt,  Times New Roman  karakterleri  ile yazılmalıdır. Bildiri metni tek satır  aralığı  ile yazılmalı ve bildirinin tamamı 10 sayfayı geçmemelidir (tablo, şekil ve kaynaklar dahil). Bildirilerin sağ  alt köşesinde sayfa numarası yer almalıdır. 
  
Hazırlanan bildiri metinleri 28 Mart 2014 tarihine kadar nonwood@ksu.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmelidir. 
  
KAPAK SAYFASI 
Kapak sayfasında  ilk  olarak  bildiri  başlığı  büyük harflerle  ve  koyu  olarak  yazılmalıdır. Ardından, yazar isimleri ve yazarlara ait adres bilgileri (bağlı olduğu kurum, posta adresi, telefon ve faks numaraları ve e-posta adresi) yer almalıdır. Birden fazla yazarlı bildirilerde yazışmalardan sorumlu olacak yazar belirtilmelidir. 
  
ÖZET
Bildiri özetleri  çalışmanın gerekçesine, amaçlarına, kullanılan materyal ve yönteme, elde edilen sonuç ve önerilere dair kısa fakat yeterince aydınlatıcı bilgiler içermeli ve en fazla 200 kelime ile sınırlandırılmalıdır. Özetten sonra 3-5 Anahtar Kelime verilmelidir.
 
Türkçe Özetin ardından, başlık, özet (Abstract) ve anahtar kelimelerin (Keywords) İngilizce çevirisi verilmelidir. 
 
ANA METİN
Bildirinin ana metni çalışma hakkında detay bilgilerin sunulduğu kısımdır. Burada yer alacak başlıklar  1, 1.1, 1.1.1  şeklinde  sıralandırılmalıdır.  GİRİŞ, MATERYAL  ve  YÖNTEM, BULGULAR VE TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER gibi ana başlıklar büyük koyu harflerle sola dayalı olarak yazılmalıdır. Alt başlıklar ise yine koyu ve sola yanaşık olarak yazılırlar ancak burada kelimelerin yalnızca ilk harfi büyük yazılmalıdır.
  
Bildirinin metin kısmı özel formatlara gerek olamadan düz yazı halinde yazılmalı, yalnızca paragraflar arasında bir boşluk bırakılmalıdır. 
  
TABLO VE ŞEKİLLER 
Bildiride yer alacak tablo ve şekiller metin içerisinde bahsi geçen yerden hemen sonraki ilk uygun yerde verilmeli ve sıra ile (1, 2, 3,... şeklinde) numaralandırılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üstünde,  şekil başlıkları  ise  şeklin  altında  yer almalıdır.  Tablo ve  şekiller mümkün olduğunca yalın olmalıdır. Tablolarda düşey grid çizgileri kullanılmamalıdır. 
  
KAYNAKLAR 
Metin içerisinde referans gösterilen kaynaklar parantez içerisinde “yazar soyadı, yayın yılı” şeklinde verilmelidir. Birden fazla kaynak gösterilecekse, kaynaklar kronolojik sıraya göre sıralanmalı ve aralarında noktalı virgül kullanılmalıdır (Örnek: Allen ve Fox, 1998; Yıldırım vd., 2002). 
  
Metin sonundaki kaynaklar ise önce yazar soyadlarının alfabetik sırasına daha sonra da aynı yazarlı  yayınlar yayın  tarihlerinin  kronolojik sırasına göre  düzenlenmelidir. Aynı yazarların aynı  yılda  yaptıkları  birden  fazla yayın söz  konusu  ise bunlar yılı takip  eden alfabetik son ek ile belirtilmelidir (Örnek: 1993a). 
  
Metin sonunda kaynak gösteriminde takip edilecek ana çizgi şöyledir: Yazar adı (soyad, ad), yayın yılı (varsa son ek), yayının başlığı, yayının yer aldığı süreli yayın adı, cilt, sayı ve sayfa numaraları. Kaynak bir kitapsa yayın evi ve yeri belirtilmeli, bildiri kitapları için ise bildiriye konu olan sempozyum vs.nin adı, tarihi, yeri eklenmelidir. 
  
Kaynak gösterimi hakkındaki bazı örnekler aşağıda verilmiştir. 
  
Makale: 
Kantay, R., As, N., Ünsal, Ö., 2000. Ceviz (Juglans regia L.) odununun yoğunluğu ve bazı mekanik özellikleri. Türk. Tar. Orm. Der. 24: 751-756. 
  
Kitap: 
Berkel, A., 1970. Ağaç Malzeme Teknolojisi. İÜ Orman Fak., Yayın No: 147, İstanbul, 220 s. 
 
Kitaptan bir bölüm:
Little, C.H.A., Pharis, R.P., 1995. Hormonal control of tree stem growth. In: Gartner, B.L. (Ed.), Plant Stems: Physiology and Functional Morphology, Academic Press, New York, pp. 281-319. 
  
Kongre-sempozyum tebliği: 
Kube, P.D., Matheson, A.C., Raymond, C.A., Boomsma, D.B., 1995. Provenance variation in Eucalyptus globules.  In:  Potts,  B.M.,  Borralho, N.M.G.,  Reid, J.B.,  Cromer,  R.N.,  Tibbits, W.N., Raymond,  C.A.  (Eds.), Proceedings  of  the  CRC-IUFRO  Conference  on  Eucalypt Plantations: Improving Fibre Yield and Quality, 19–24 February 1995, Hobart, Australia, pp. 245–246. 
 
Poster Hazırlama:
 
Bildiri olarak düzenlenen metin, poster amaçlı sergilenebilmesi için, 90x120 cm lik pafta üzerine yerleştirilmiş ve iki metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Başlıklar 36, metin 24, kaynaklar ise 18 puntodan küçük olmamalıdır. Poster için yukarıda verilen genel kurallar (büyüklüğü hariç) geçerli olmakla birlikte, görsel algılamayı arttırabilecek ilaveler yapılabilir (Renkli basım, fotoğraf, şekil, vb.).
 
 

Papers of both Oral and Poster presentations should be written on page format of DIN A4 (210 x 297 mm), all margins of 2.5 cm, font size of 12pt, and font type of Times New Roman. Text should be written in single space and should not exceed 10 pages (including table, figure, and references).  Page numbers should be consecutively located in the bottom right corner.

Full papers should be sent to nonwood@ksu.edu.tr by March 28, 2014.

 

TITLE PAGE

Title should be written in capital letters and bold format. After title, author name(s) and the address (affiliations, telephone, fax and e-mail address) should also be supplied. For papers with more than one authors, corresponding authors should be indicated. 

 

ABSTARCT

Abstract should contain short and sufficient information about study rationale, objectives, materials and methods used in, the results obtained and suggestions, and should be limited by maximum 200 words. There should be 3-5 key words provided after the abstract.   

 

MAIN TEXT

Main text of the paper is the section where detail information about the study is provided. Headings should be numbered as 1, 1.1, 1.1.1 in this section. Main headings such as INTRODUCTION, MATERIAL AND METHODS, RESULTS AND DISCUSSION, CONCLUSION AND SUGGESTIONS should be written in capital letters, bold format, and left-justified. Subheadings should be also in bold format and left-justified, but only initial letters should be in capital letters. 

Main text should be written in plain format without any special format, and there should be single line spacing between paragraphs.   

 

TABLES AND FIGURES

Tables and figures should be located in the most appropriate place just after they are referred in the text and consecutively numbered (1, 2, 3, …). Table captions should be placed above the tables while they should be placed below figures. Vertical grid lines should not be used in tables.   

 

REFERENCES

References mentioned in the text should be written in parenthesis as “author’s last name, publication year”. If there are more than one reference, they should be chronologically ordered and separated by semicolon (Example: Allen and Fox, 1998; Yıldırım et al., 2002).

In References section at the end of a paper, they should be listed according to alphabetical order of authors’ last names, and then according to chronological order of publication dates for the references of the same authors. If there is more than one reference published by the same authors in the same year, they should be indicated by including annex in alphabetical order (Example: 1993a).

Main format to be used for references at the end of paper should be: Author name (last name, name), publication year (and annex if necessary), title, journal name, volume, number, and page numbers. If the reference is a book, publishing house and location should be indicated, while name, date, and location of a symposium should be also given for symposium proceedings.  

Some examples are given below about presentation of references:

Journal article: 

Kantay, R., As, N., Ünsal, Ö., 2000. Ceviz (Juglans regia L.) odununun yoğunluğu ve bazı mekanik özellikleri. Türk. Tar. Orm. Der. 24: 751-756. 

Book Section:

Little, C.H.A., Pharis, R.P., 1995. Hormonal control of tree stem growth. In: Gartner, B.L. (Ed.), Plant Stems: Physiology and Functional Morphology, Academic Press, New York, pp. 281-319. 

Congress and symposium: 

Kube, P.D., Matheson, A.C., Raymond, C.A., Boomsma, D.B., 1995. Provenance variation in Eucalyptus globules.  In:  Potts,  B.M.,  Borralho, N.M.G.,  Reid, J.B.,  Cromer,  R.N.,  Tibbits, W.N.,  Raymond,  C.A.  (Eds.), Proceedings of  the  CRC-IUFRO  Conference  on  Eucalypt Plantations: Improving Fibre Yield and Quality, 19–24 February 1995, Hobart, Australia, pp. 245–246. 

 

Poster Preparation: 

In order to present a paper in poster format, it should be prepared in the size of 90X120 cm and readable from two meters distance. Title, main text, and references should be in 36, 24, and 18pt, respectively. The same instructions listed above apply for the poster and additions can be included to improve its visual effect (color press, photo, figure, etc.)